Zhongyuan Yinyun Concordance

Zhongyuan Yinyun

中原音韻

真文7 640 ts‘un´ 2b 平聲陽