Zhongyuan Yinyun Concordance

Zhongyuan Yinyun

中原音韻

先天10 832 iăn 1a 平聲陰