Zhongyuan Yinyun Concordance

Zhongyuan Yinyun

中原音韻

家麻13 1159 waă 1a 平聲陰