Zhongyuan Yinyun Concordance

Zhongyuan Yinyun

中原音韻

先天10 824 kyăn 1a 平聲陰