Zhongyuan Yinyun Concordance

Zhongyuan Yinyun

中原音韻

魚模5 428 muˇ 3c 上聲