Zhongyuan Yinyun Concordance

Zhongyuan Yinyun

中原音韻

車遮14 1261 ts‘i㡠3c‘ 入聲作上聲