Zhongyuan Yinyun Concordance

Zhongyuan Yinyun

中原音韻

江陽2 88 faăŋ 1a 平聲陰