Zhongyuan Yinyun Concordance

Zhongyuan Yinyun

中原音韻

歌戈12 1116 t‘u㡠3c 上聲