Zhongyuan Yinyun Concordance

Zhongyuan Yinyun

中原音韻

魚模5 436 nyˇ 3c 上聲