Zhongyuan Yinyun Concordance

Zhongyuan Yinyun

中原音韻

先天10 840 t‘iăn 1a 平聲陰