Zhongyuan Yinyun Concordance

Zhongyuan Yinyun

中原音韻

東鍾1 65 muŋ` 4d 去聲