Zhongyuan Yinyun Concordance

Zhongyuan Yinyun

中原音韻

尤侯16 1459 ʂiw` 4d 去聲