Zhongyuan Yinyun Concordance

Zhongyuan Yinyun

中原音韻

廉纖19 1618 tiăm` 4d 去聲