Zhongyuan Yinyun Concordance

Zhongyuan Yinyun

中原音韻

魚模5 408 ʂu´ 2b‘ 入聲作平聲