Zhongyuan Yinyun Concordance

Zhongyuan Yinyun

中原音韻

皆來6 566 k‘waj` 4d 去聲