Zhongyuan Yinyun Concordance

Zhongyuan Yinyun

中原音韻

先天10 822 kiăn 1a 平聲陰