Zhongyuan Yinyun Concordance

Zhongyuan Yinyun

中原音韻

庚青15 1299 kyŋ 1a 平聲陰