Zhongyuan Yinyun Concordance

Zhongyuan Yinyun

中原音韻

真文7 600 k‘un 1a 平聲陰