Zhongyuan Yinyun Concordance

Zhongyuan Yinyun

中原音韻

監鹹18 1559 k‘amˇ 3c 上聲