Zhongyuan Yinyun Concordance

Zhongyuan Yinyun

中原音韻

桓歡9 794 t‘uăn´ 2b 平聲陽