Zhongyuan Yinyun Concordance

Zhongyuan Yinyun

中原音韻

先天10 839 k‘yăn 1a 平聲陰