Zhongyuan Yinyun Concordance

Zhongyuan Yinyun

中原音韻

真文7 693 k‘un` 4d 去聲