Zhongyuan Yinyun Concordance

Zhongyuan Yinyun

中原音韻

車遮14 1231 tsiă 1a 平聲陰