Zhongyuan Yinyun Concordance

Zhongyuan Yinyun

中原音韻

家麻13 1203 ta㡠3c‘ 入聲作上聲 𨃚