Zhongyuan Yinyun Concordance

Zhongyuan Yinyun

中原音韻

東鍾1 40 xuŋˇ 3c 上聲