Zhongyuan Yinyun Concordance

Zhongyuan Yinyun

中原音韻

蕭豪11 923 iăw 1a 平聲陰