Zhongyuan Yinyun Concordance

Zhongyuan Yinyun

中原音韻

皆來6 498 tsaj 1a 平聲陰