Zhongyuan Yinyun Concordance

Zhongyuan Yinyun

中原音韻

家麻13 1161 tʂaă 1a 平聲陰