Zhongyuan Yinyun Concordance

Zhongyuan Yinyun

中原音韻

東鍾1 20 t‘uŋ´ 2b 平聲陽