Zhongyuan Yinyun Concordance

Zhongyuan Yinyun

中原音韻

魚模5 366 xy 1a 平聲陰