Zhongyuan Yinyun Concordance

Zhongyuan Yinyun

中原音韻

歌戈12 1111 p‘u㡠3c 上聲