Zhongyuan Yinyun Concordance

Zhongyuan Yinyun

中原音韻

魚模5 422 kuˇ 3c 上聲