Zhongyuan Yinyun Concordance

Zhongyuan Yinyun

中原音韻

桓歡9 805 luănˇ 3c 上聲