Zhongyuan Yinyun Concordance

Zhongyuan Yinyun

中原音韻

魚模5 442 puˇ 3c‘ 入聲作上聲