Zhongyuan Yinyun Concordance

Zhongyuan Yinyun

中原音韻

蕭豪11 960 paw´ 2b‘ 入聲作平聲