Zhongyuan Yinyun Concordance

Zhongyuan Yinyun

中原音韻

東鍾1 54 tuŋ` 4d 去聲