Zhongyuan Yinyun Concordance

Zhongyuan Yinyun

中原音韻

齊微4 356 lǝj` 4d‘ 入聲作去聲