Zhongyuan Yinyun Concordance

Zhongyuan Yinyun

中原音韻

東鍾1 46 juŋˇ 3c 上聲