Zhongyuan Yinyun Concordance

Zhongyuan Yinyun

中原音韻

歌戈12 1095 puă´ 2b‘ 入聲作平聲