Zhongyuan Yinyun Concordance

Zhongyuan Yinyun

中原音韻

魚模5 392 k‘y´ 2b 平聲陽 𦣒