Zhongyuan Yinyun Concordance

Zhongyuan Yinyun

中原音韻

歌戈12 1082 muă´ 2b 平聲陽 𥂓