Zhongyuan Yinyun Concordance

Zhongyuan Yinyun

中原音韻

皆來6 527 xwaj´ 2b‘ 入聲作平聲