Zhongyuan Yinyun Concordance

Zhongyuan Yinyun

中原音韻

桓歡9 784 uăn 1a 平聲陰