Zhongyuan Yinyun Concordance

Zhongyuan Yinyun

中原音韻

庚青15 1333 xiŋ´ 2b 平聲陽