Zhongyuan Yinyun Concordance

Zhongyuan Yinyun

中原音韻

真文7 583 fun 1a 平聲陰
真文7 678 fun` 4d 去聲 忿