Zhongyuan Yinyun Concordance

Zhongyuan Yinyun

中原音韻

庚青15 1362 lǝŋˇ 3c 上聲