Zhongyuan Yinyun Concordance

Zhongyuan Yinyun

中原音韻

齊微4 335 mi` 4d 去聲