Zhongyuan Yinyun Concordance

Zhongyuan Yinyun

中原音韻

先天10 873 miănˇ 3c 上聲