Zhongyuan Yinyun Concordance

Zhongyuan Yinyun

中原音韻

真文7 651 ynˇ 3c 上聲