Zhongyuan Yinyun Concordance

Zhongyuan Yinyun

中原音韻

庚青15 1317 sǝŋ 1a 平聲陰